Native American Authors


Waheenee (Maxi'diwiac, Buffalo-Bird Woman) , 1839-1932

Hidatsa

Buffalo Bird Woman was a Hidatsa Native American who recounted her culture in numerous books.

 


Return to Native American Authors Home