Advantages And Disadvantages Of Tindakan

1858 Words8 Pages
Menurut Richard Jeffrey, "Sebelum pertengahan abad ketujuh belas, istilah 'probable ' (barangkali) ataupun dalam Bahasa Latin iaitu probabilis bermakna diluluskan, dan digunakan pada segi itu, univocally, pada pendapat dan tindakan. Tindakan atau pendapat berkemungkinan adalah satu yang orang bertimbang rasa akan memegang, dengan akibatnya."[1] Walaupun sesetengah anggapan elementari telahpun dilakukan oleh Girolamo Cardano pada abad ke-16, doktrin kebarangkalian bermula dengan korespondens Pierre de Fermat dan Blaise Pascal pada 1654. Christiaan Huygens (1657) telah memberikan rawatan saintifik terawal pada judul, Ars Conjectandi. Jakob Bernoulli (posthumous, 1713) dan Doctrine of Chances Abraham de Moivre (1718)…show more content…
Teori ini amat berguna ketika kita ingin membuat dugaan mengenai peluang mendapat sesuatu keadaan. Tamsilannya, dua orang pemuda berebut seorang gadis. Peluang seorang pemuda mendapat gadis itu ialah 50% atau separuh. Seterusnya, jikalau jumlah pemuda bertambah hingga n orang, maka peluang seorang pemuda mendapatkan gadis itu ialah satu per n. Sebaliknya, peluang atau kebarangkalian akan semakin berkurang apabila bilangan pemuda bertambah. Di samping itu, Matematik gunaan menggunakan kaedah matematik untuk menyelesaikan masalah dalam sains, perniagaan dan bidang-bidang yang lain. Matematik gunaan berkait rapat dengan disiplin statistik, di mana teori-teorinya dirumuskan secara matematik terutamanya teori kebarangkalian. Perangkawan ataupun dikenali sebagai ahli statistik telah mencipta ‘data yang wajar’ dengan pensampelan rawak dan analisis data di mana sebelum data itu diwujudkan. Apabila mempertimbangkan data dari eksperimen dan sampel atau apabila menganalisis data dari pemerhatian, perangkawan ‘mewajarkan data’ dengan menggunakan seni pemodelan dan teori pentadbiran – dalam pemilihan model dan jangkaan; model-model yang dijangka dan ramalan-ramalan penting perlu diuji datanya terlebih…show more content…
Seorang ahli psikologi yang ingin saya kongsikan ialah Bruner (1960) yang berasal dari Amerika, mempercayai bahawa sekiranya meneliti sesuatu benda berulang kali yang pernah dipelajari di peringkat asas mahupun di sekolah menengah, seseorang dapat memahami dengan baik apa itu pengetahuan asas dan apa itu pengetahuan lanjutan ibarat pepatah Inggeris yang mengatakan practice makes perfect. Lebih-lebih lagi, beliau turut yakin bahawa sesuatu konsep perlu dikaji semula pada tahap yang semakin meningkat seperti mana yang dilakukan oleh para pelajar melalui kurikulum dan bukannya memahami sesuatu topik sekali sahaja yang diterbitkan oleh Schunk pada 1991. Lanjutan daripada huraian di atas, situasi ini penting untuk diterapkan ketika mengajar kebarangkalian di sekolah.Pembelajaran kebarangkalian pada peringkat awal akan menyediakan pelajar dengan asas yang lebih kukuh untuk kajian lanjut statistik dan kebarangkalian ke peringkat yang lebih tinggi. Kajian statistik dan kebarangkalian menekankan pentingnya pertanyaan soalan, dan mencari hubungan apabila merangka dan menyelesaikan masalah dunia sebenar yang dicatatkan dalam NCTM pada tahun 2000. Kita hidup dalam masyarakat di mana

More about Advantages And Disadvantages Of Tindakan

Open Document